Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

a meccsjegy.mlsz.hu címen elérhető és a Magyar Labdarúgó Szövetség által üzemeltetett elektronikus jegyvásárlási rendszerhez

Tisztelt Felhasználó!

Ön a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ vagy Üzemeltető) által üzemeltetett elektronikus jegyvásárlási rendszert kívánja használni. Az alkalmazás igénybevételével Ön az alábbiaknak megfelelően jegyet (továbbiakban: Belépőjegy) vásárolhat elektronikus úton a hazai vagy külföldi labdarúgó-mérkőzésekre.

1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető jelen web-alapú szolgáltatás üzemeltetőjeként kizárólag azért felel, hogy az oldal és az alkalmazás folyamatos és üzembiztos legyen, a jegyvásárlással érintett mérkőzések megtartásáért, azok helyszínéért és a mérkőzés megtartásával kapcsolatos egyéb körülményért, történésért és eseményért – eredjen az akár az esemény rendezőjétől vagy bármely más harmadik személytől – nem terheli felelősség.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Üzemeltető, az internetes rendszerét használó természetes személy és a jegy felhasználója (továbbiakban: Felhasználó; továbbiakban együttesen Felek) között a Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Az ÁSZF elfogadása

A Felhasználó az internetes vásárlás során a vásárlással magával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, a feltételekről tájékoztatja az általa jegyvásárlással érintett további Felhasználókat, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban meghatározott körben hozzájárult, a jegyvásárláshoz az általa felhasználásra kerülő harmadik személy személyes adatainak kezeléséhez, ezen belül az adatkezelő részére történő továbbításához szükséges hozzájárulással rendelkezik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezeléséről az Adatvédelem menüpont alatt elhelyezett tájékoztatók szolgálnak részletes információkkal.

3. Üzemeltető, a Szervező és a Felhasználó viszonya

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a mérkőzés tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a mérkőzés szervezőjével (a továbbiakban: Szervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. Az Üzemeltető a mérkőzés szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. Amennyiben a Belépőjegyet a szervező megbízásából más jogi személy vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: Jegyértékesítő) értékesíti. a Jegyértékesítő és a Szervező által nyújtott szolgáltatások és az értük való felelősség elkülönülnek. A mérkőzés a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet, a Szervező) és a Felhasználó között, amelyben a Szervező vállalja a Mérkőzés lebonyolítását, önállóan, a külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezettel közösen meghatározza a Belépőjegy vásárlásának feltételeit, a Felhasználó pedig a Belépőjegy ellenértékének megfizetésével elfogadja a Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) által önállóan vagy a szervezésben közreműködő sportszervezettel közösen meghatározott feltételeket.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus jegyvásárlási rendszer keretében a Felhasználó különböző sportegyesületek és társaságok által szervezett mérkőzésekre vásárol jegyet, sikeres vásárlás esetén a Felhasználó azon alábbi jogi személyekkel (sportegyesület, gazdasági társaság) köt szerződést, amelyek szervezésében megrendezésre kerülő mérkőzésre jegyet vásárol és a jegy megvásárlásával – névre szóló jegyértékesítés esetében – az érintett személyes adatok Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő sportszervezet) részére történő továbbításához hozzájárul. Ezek a sportszervezetek az alábbiak lehetnek: FTC Labdarúgó Zrt., Mezőkövesd Zsóry FC Kft., MTK Budapest Zrt., Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő sportszervezet) a Belépőjegy megvásárlását klubkártya vagy Futballkártya meglétéhez kötheti.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás csak egyik előfeltétele a mérkőzésen történő részvételnek. Ezen túlmenően a Felhasználó köteles a Pályarendszabályok menüpont alatt megtekinthető, vagy egyéb Szervezők esetében a helyszínen szokásos módon, vagy az Interneten közzétett pályarendszabályokban meghatározott rendelkezéseket betartani.

A Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) dönthet úgy, hogy a vásárlás alkalmával a Felhasználó Belépőjegy helyett ún. vouchert (utalványt) kap és a Szervező által a mérkőzés helyszínéhez közeli helyen, a mérkőzést megelőzően, a Szervező által meghatározott időpontban, a Felhasználó személyes adatainak ellenőrzését követően adja át a Felhasználó részére a Belépőjegyet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a névre szóló belépőjegyek, bérletek és a voucherek (utalványok) a kiállításukat követően és változtatás nélkül át nem ruházhatók.

Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a Belépőjegy ellenértékét három munkanapon belül a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvényt Szervező hazai sportszervezet a stadion pénztárában vagy a vásárlás helyén visszatéríti. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a Belépőjegy érvényes. Ezen kivételektől eltekintve Belépőjegy árának visszatérítésére nincs mód. A külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvények esetében a Szervező által meghatározott visszatérítési feltételek az érvényesek.

A Szervező által kötött felelősségbiztosítás csak és kizárólag arra a személyre terjed ki, akinek a személyes adatai a belépésre szolgáló bizonylaton (jegy, bérlet, stb.) szerepelnek, amennyiben névreszóló értékesítés történt, vagy amennyiben névreszólás nélkül történt az értékesítés, aki azzal a bizonylattal érvényesen belépett.

4. Szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. A jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

5. ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén az Üzemeltető a Felhasználót a változásokról a meccsjegy.mlsz.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

6. Regisztráció

Az internetes jegyvásárlásnak előfeltétele a jegyet vásárló Felhasználó általi regisztráció. A regisztráció eredményeként a jegyet vásárló Felhasználóhoz kapcsolódó felhasználói fiók jön létre, amelyen keresztül bonyolíthatja vásárlásait.

A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve az azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére Felhasználó általi átadásából fakadó károkért Üzemeltető nem felel.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

7. Adatkezelési hozzájárulás

A Felhasználó beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat az Üzemeltető a szerződés teljesítése céljából elektronikusan használja. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az érintett Szervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek. A jegyvásárlással és a mérkőzésekre történő belépéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó előírásokat külön tájékoztatók tartalmazzák.

A jegyet vásárló Felhasználó, amennyiben harmadik személy részére is vásárol személyes adatokat tartalmazó Belépőjegyet, ezzel harmadik személy személyes adatait átadja az Üzemeltető és a Szervező részére, ezért köteles tájékoztatást adni az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről az Adatvédelem menüpont alatt elérhető adatkezelési tájékoztatók szerint. Ilyen esetekben a Szervező, idegenben vagy külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetén a szervezésben közreműködő sportszervezet a harmadik személy elektronikus levélcímét is kérheti és a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti.

8. Az Üzemeltető Szolgáltatásának, felelősségének korlátai

1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés esetleges indokolatlan megszakadása nem ered az Üzemeltető tevékenységéből vagy mulasztásából.

2. Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Mérkőzésekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Szervezőtől beszerzett információkra nézve.

4. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Szervező vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenérdekű szurkolók számára megnyitott, vagy nem a vendégszurkolók részére kijelölt szektorba vásárolja meg a jegyét, úgy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény vagy a külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetén a rendezvény helye szerinti ország vagy az illetékes európai vagy nemzetközi szövetség vonatkozó előírása alapján a Szervező köteles az elkülönítés érdekében intézkedni, és ennek alapján a belépést megtagadni.

8. A fentiekben meghatározott szabályok, a stadion vagy pályarendszabályok be nem tartása, vagy bármely egyéb ok miatt a Felhasználóval szembeni intézkedés, eljárás vagy az Üzemeltető hatókörén kívül eső bármely esemény miatt a Szolgáltatás teljesítésének ellehetetlenülése miatt az Üzemeltető nem felel.

9. Üzemeltető adatai

Neve: Magyar Labdarúgó Szövetség
Székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.
Adószáma: 19020848-2-43
E-mail címe: mlsz@mlsz.hu
Elérhetősége: Telefon: +36 1 577 9500
Fax: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504
Postacíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót!
2019.10.25.

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×